↑ Åter till BOKEN

Förord

De senaste åren har massmedia så gott som dagligen matat oss med det alarmerande budskapet att det pågår en global klimatförändring som kan få katastrofala effekter. Vi har fått höra att en överväldigande majoritet av världens klimatforskare är överens om vad denna klimatförändring orsakas av och kommer att leda till: Jorden värms upp på grund av våra utsläpp av växthusgaser i allmänhet och koldioxid i synnerhet. Om vi inte drastiskt minskar utsläppen av koldioxid kommer världen framgent att drabbas av naturkatastrofer av allehanda slag.

Men det har också framgått att hypotesen om en katastrofal människoframkallad global uppvärmning rönt stark kritik på vetenskapliga grunder. Skeptiska invändningar har inte bara förts fram bland klimatologerna själva, utan även av geologer, kemister, fysiker, astronomer, statistiker och matematiker. Mitt eget intresse för denna vetenskapliga kontrovers väcktes på allvar när jag insåg att framförd kritik var berättigad beträffande problemområden som jag själv specialiserat mig på som forskare. Då beslöt jag mig för att bilda mig en egen uppfattning om klimatfrågan i dess helhet och omsider även för att presentera vad jag kommit fram till i bokform.

Huvudsyftet med denna bok är att förse den som vill sätta sig in i klimatfrågan med grundläggande information om de klimatologiska observationer och problem som diskuteras, vari de vetenskapliga kontroverserna består, samt hur jag som forskare resonerat i mina försök att ta ställning till kontroverserna.

Min intention har varit att det inte ska krävas mer än vanlig allmänbildning för att hänga med i framställningen. Om du följt klimatdebatten under längre tid, känner du därför troligen redan till mycket av det som sägs i boken. Likväl är jag förvissad om att även välinformerade läsare kommer att få ta del av åtskilliga resonemang och synpunkter som ger dem något nytt att tänka på.

Bokens titel var till en början försedd med ett frågetecken. Det strök jag när jag under resans gång blev övertygad om att det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget inte ger någon anledning till oro för att våra utsläpp av växthusgaser håller på att framkalla en katastrofal klimatförändring. Man ska inte skrika ”Vargen kommer” så snart man ser ett fyrbent djur.

Men framför allt syftar bokens titel på den falskhet med vilken prominenta klimatalarmister presenterat sitt budskap för beslutsfattare och folk i allmänhet. Jag kommer att ge flera exempel på vad jag betraktar som vilseledande alarmistisk klimatinformation, och i många fall som avsiktligt vilseledande i politiskt syfte. Man ska definitivt inte skrika ”Vargen kommer” när man inte ser något alls, utan bara vill avskräcka folk från att vistas utomhus.

”Tro dem som söker sanningen, misstro dem som funnit den” skrev novellisten André Gide. Min bok ger inte så många definitiva svar på de delfrågor som tas upp, men du får veta en hel del om svarsalternativen och hur jag ser på dem. Min förhoppning är att det ska hjälpa dig i ditt eget sökande efter sanningen.

 

Tack Lars Olof, Göran, Jan, Stig, Gert, Ulf, Michael och Katarina för att ni lagt ner tid och omsorg på att granska bokmanuset. Era kommentarer har varit synnerligen värdefulla.

Malmö 1 maj 2013
Gösta Pettersson